13.týden

Slavíme  dobu velikonoční 
od  neděle  27. března  do  neděle  3. dubna 2016

ne  27. března  - SLAVNOST

                                ZMRTVÝCH VSTÁNÍ   PÁNĚ

po  28. března   -  pondělí v oktávu velikonočním    

út   29. března  -  úterý v oktávu velikonočním  

st   30. března   -  středa v oktávu velikonočním 

čt   31. března   -  čtvrtek v oktávu velikonočním  

    1. dubna   -  pátek  v oktávu velikonočním   

so    2. dubna    -  sobota  v oktávu velikonočním

ne    3. dubna   -  2. neděle velikonoční

                              Neděle Božího milosrdenství

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                 

ne  11:00   Za živé a + farníky ze Šelešovic

po  11:00   Za + Jarmilu Pokornou, manžela a rodiče z obou stran

st    19:00    Za + Marii Gremlicovu, manžela a duše v očstci

pá  19:00   Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče a bratra          

so   18:00    Za  rodinu

ne  11:00    Za Jana a Františku Frkalovy a rodiče

------------------------------------------------------------------

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po    9:45   Za dobrodince a pomocníky kostela  

čt    18:00 Za +  Františka Bazalku, manželku,  živou a + rodinu

ne     8:00  Za + Josefa Zapletala, bratra, živou a + rodinu 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne   (27. 03.)  18:00   Na daný úmysl

po                8:30  Na daný úmysl

ne   (03. 04.)  18:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:30    Za + Antonína Barneta, manželku,   živou a + rodinu

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út    18:00  Na daný úmysl 

___________________________________________

 

Oznamy na dobu velikonoční  -  do neděle 3. dubna 2016

Dnes  je Hod Boží velikonoční –  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ.  Sbírka  je věnována na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci..

Příprava na 1. sv. přijímání nebudeMše svatá ve Věžkách  bude dnes  v 18:00 hodin.

V pondělí  je mše svatá ve Věžkách, Zlobicích a Ratajích.

V úterý  je mše svatá v 18:00 hod. v Tetěticích.

(Rataje)  V úterý budou  na faře v  19:30 hod. modlitby matek..

Nemocné  v Bojanovicích, Věžkách, Tetěticích a Počenicích navštívím již ve čtvrtek 31. března.

Nemocné v Sobělicích, Ratajích, Popovicích a Domově navštívím v sobotu 2. dubna.

(Rataje) Ve čtvrtek pokračují na faře v 19:30 hod. modlitby otců.

(Rataje, Počenice) Upozorňuji, že od  měsíce dubna se mění čas začátku bohoslužeb. ( a sice o 1 hod. později než to bylo v zimním období).

V sobotu  je mše svatá v Ratajích mimořádně v 18:00 hod., protože po ní bude na faře  setkání  ekonomické  rady. Prosím o účast všech členů.

Příští neděle  je  2. velikonoční.  Po mši svaté již pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Ve Věžkách bude mše svatá příští neděli v 18:00 hod...    

V sakristii si  můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících  květen a červen.

Podrobnosti k Národní pouti do Krakova  jsou uvedeny na nástěnce.

(Rataje) Na lavicích máte pozvání  k „Pouti do Klokot“,  která se uskuteční v sobotu 9. dubna t.r..Jsou tam uvedeny i bližší informace o jejím průběhu. 

Upřímně děkuji  všem obětavým farníkům, našim ministrantům, ženám a mužům, kteří se  zasloužili - ať již úklidem i velmi pěknou výzdobou kostela a také přípravou obřadů  -o slavnostní průběh oslav Kristova Zmrtvýchvstání. Pán Vám odplať svým požehnáním.