48. týden

Slavíme liturgické mezidobí - od neděle 22. listopadu do neděle 29. listopadu 2015

 

ne 22. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

po 23. listopadu - Sv.Klementa I. papeže a mučedníka

út 24. listopadu - Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

st 25. listopadu - Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

čt 26. listopadu

pá 27. listopadu

so 28. listopadu

ne 29. listopadu - 1. neděle adventní

-------------------------------------------------------------------

u s v. P e t r a a P a v l a v Ratajích

ne 11:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st 18:00 Za + Augustina a Marii Večeřovy a syna Josefa

pá 18:00 Za + rodinu Dedkovu, Stojanovu, Šumberovu a Vrzalovu

ne 11:00 Za + Oldřicha Adamce, manželku a živou rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. C y r i l a a M e t o d ě j e ve Zlobicích

ne 8:00 Za + Ludmilu Hejmalovu, manžela a duše v očistci

út 18:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt 18:00 Za + Emanuela Štěpánka, manželku a syna

ne 8:00 Za + Antonína Pěnčíka, manželku a syna Antonína

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel sv. Alžběty ve Věžkách

so (21. 11.) 17:00 Na daný úmysl

so (28. 11.) 17:00 Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. Bartoloměje v Počenicích

ne 9:30 Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

ne 9:30 Za + rodinu Bečkovu a Cymbálovu a za živou rodinu

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út 17:00 Na daný úmysl

====================================================´

Dnes je Slavnost našeho Pána Ježíše Krista Krále; tímto týdnem končí liturgické mezidobí. Po mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva před vystavenou Nejsvětější svátostí. Dnes nebude příprava na 1. svaté přijímání. Sbírka je věnována na opravu kostela. Odpoledne v 15:00 hod. se budou na faře ve Zlobicích dělat adventní věnce. Jste zváni, abyste si i vy vyrobili pěkný adventní věnec.

 

V úterý je mše svatá v Tetěticích v 17:00 hodin.

 

V úterý je adorační den farnosti Zlobice a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější Svátost oltářní bude vystavena v kostele ve Zlobicích od 12:30 hod. do 18:00 hod. Adorace bude zakončena mší svatou. Zapište se, prosím, na připravený arch, aby Pán Ježíš nezůstal v kostele ani chvíli sám.

 

Ve čtvrtek v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

 

V pátek v 16:00 hod. je na faře v Ratajích zkouška „malé scholy“.

 

V sobotu v 17:00 hod. bude mše svatá ve Věžkách. Ve 14:00 hod. se budou na faře v Ratajích vyrábět adventní věnce.. Je zapotřebí si přinést s sebou potřebný materiál.

 

Příští neděle je 1. adventní - začíná adventní příprava na Slavnost Narození Páně. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. V sobotu večer na začátku mše svaté požehnám adventní věnce ve Věžkách, v neděli pak ve Zlobicích, Počenicích a Ratajích. Děti si na mši svatou v Ratajích připraví obrázek adventního věnce.

 

Naše farnosti se zapojí do misijního programu – Jeden dárek navíc. Od začátku adventu bude v každém našem kostele postaven adventní misijní stromeček.

Pod stromečkem budou připraveny ozdoby a pokladnička. Za jakým účelem?

Advent – to je příprava, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Očekávání velí našim očím, aby zpozorněly, rukám, aby byly připraveny rozdávat a srdci, aby bylo naplněno láskou. Pak začne slavnost. Adventní stromeček je tedy určen všem, zvláště však d ě t e m , aby se naučily dávat i z mála.

V misijních zemích žijí velmi chudé a i opuštěné děti, které z vašich dárků budou mít jistě velkou radost. Celý obnos pokladničky jim prostřednictvím Papežského misijního díla pošleme. Takže, za každý dárek, který vložíte do pokladničky, si na stromeček pověste ozdobu. Podle toho, jak bude stromeček do vánoc ozdoben, zjistíme, jak máme srdce naplněné láskou k druhým, jak jsme dokázali v chudých a opuštěných poznat Pána Ježíše.

 

(Zlobice, Počenice):

Znovu prosím ty farníky, kteří dopisují farní kroniku, aby přišli po mši svaté ke mně do sakristie. Děkuji

 

(Rataje): Můj velký dík patří ženám, které přišly a umyly všechna okna na faře. Pán Bůh jim to odplať.