50. týden

Slavíme dobu adventní 

od neděle 6. prosince do neděle 13. prosince 2015

ne 6. prosince - 2. neděle adventní

po 7. prosince - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

út 8. prosince - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY HŘÍCHU

st 9. prosince - Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina

čt 10. prosince

pá 11. prosince - Sv. Damasa I., papeže

so 12. prosince - Panny Marie Guadalupské

ne 13. prosince - 3. neděle adventní

-------------------------------------------------------------------

u s v. P e t r a a P a v l a v Ratajích

ne 11:00 Za + Františka Tupého, rodiče, bratry, a živou rodinu

út 19:30 Za Boží ochranu a dary Ducha svatého

st 18:00 Na poděkování za přijaté Boží milosti s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého

pá 18:00 Za + Josefa a Josefku Havlíkovy a jejich děti

ne 11:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

---------------------------------------------------------------------

u sv. C y r i l a a M e t o d ě j e ve Zlobicích

ne 8:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út 18:15 Za + Marii Ošmerovu a + Libuši Odstrčilíkovu

čt 18:00 Za + Anežku Ondrovu, manžela, živou a + rodinu

ne 8:00 Za + Josefa Skopala, manželku, živou a + rodinu

---------------------------------------------------------------------

Filiální kostel sv. Alžběty ve Věžkách

ne (06. 12.) 17:00 Na daný úmysl

so (12. 12.) 17:00 Na daný úmysl

---------------------------------------------------------------------

u sv. Bartoloměje v Počenicích

ne 9:30 Za + Julii Malou, manžela a bratra

út 17:00 Za + Magdalenu Janderovu, živou a + rodinu Jurovu

ne 9:30 Za + Marii Barnetovu, manžela, živou a + rodinu

---------------------------------------------------------------------

Kaple Tetětice

so 7:30 Za dobrodince a pomocníky kostela

---------------------------------------------------------------------

 

Dnes je 2. neděle adventní.

V úterý je Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie; mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Budete-li toužit poděkovat naší nebeské Matce, Neposkvrněné Panně Marii za to, že je útěchou plačících, lékem nemocných, odpuštěním hříšníků, úlevou zarmoucených, pomocnicí a neustálou naší přímluvkyní u svého Syna, přijďte ji oslavit. Sledujte, prosím, pořad bohoslužeb.

Ve čtvrtek v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

V pátek v 16:00 hod. je na faře v Ratajích zkouška „malé scholy“.

V sobotu v 7:30 hod. budou v Tetěticích roráty - mše svatá ke cti Panny Marie.

Příští neděle je 3. adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Jak jsem Vás již minulou neděli informoval - naše farnosti se zapojily do misijního programu:

Jeden dárek navíc. Takže v kostele máme adventní misijní stromeček a pod ním jsou připraveny ozdoby s pokladničkou. Za každý dárek si na stromeček pověste ozdobu. Podle toho, jak bude stromeček do vánoc ozdoben, zjistíme, zda máme srdce naplněné láskou k druhým, jak jsme dokázali v chudých a opuštěných dětech v misiích poznat našeho Pána Ježíše.

Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za naše bohoslovce je 16. prosince. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena ve 13.00 hod. Ukončení adorace bude v 18:00 hod. Prosím, zapisujte se na přiložený arch, aby ani na chvíli nezůstal Pán Ježíš sám.

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2016.

Oznamuji, že po delší době bude opět vydán Váš Farní list. Uzávěrka je 14. 12. 2014. Těšíme se na Vaše články a pozvánky. Prosím, poté - co váš článek dokončíte- ho do uvedeného termínu zašlete na adresu: farnilist@gmail.com