3. týden

 

Slavíme  liturgické mezidobí 

od  neděle  17. ledna   do  neděle  24. ledna 2016

 

ne  17. ledna -  2. neděle v mezidobí

po  18. ledna  -  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  

út   19. ledna

st   20. ledna   -  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka

čt   21. ledna  -   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

pá  22. ledna   

so  23. ledna     

ne  24. ledna - 3. neděle v mezidobí

 

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne  11:00   Za + Marii Zbořilovu a živou rodinu

po  19:00   Za + Vladimíra Masaře, Jana a Annu Vojtovy,  Vladislava a Vlastu Valáškovy

st    18:00   Za + Jindřišku Jurtíkovu, rodiče a živou rodinu

pá  18:00   Za živou a + rodinu Štěpánkovu

ne  11:00     Za + Bohumila a Marii Vrzalovi, rodiče,  sourozence a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích  

ne    8:00   Za + Ladislava a Anežku Žemlíkovy   a duše v očistci

čt   18:00   Za milost poznání a dar víry

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so (16. 01.)     17:00   Na daný úmysl

so (23. 01.)     17:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne    9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:30   Za + Ladislava Lejsala a dvoje rodiče

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple v Tetìticích

út   17:00     Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

Oznamy na  liturgické mezidobí   -  do neděle 24. ledna 2016

Dnes  je  2. neděle v mezidobí  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímání

V pondělí je svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;  mše svatá bude v 19:00 hod.

v Ratajích.  Od tohoto dne až do 25. ledna  je  Týden modliteb za jednotu křesťanů.  Jak jsem již minulou neděli připomínal, vzhledem k tomu, že v našich farnostech není každý den mše svatá, prosím farníky, aby alespoň ve svých denních modlitbách na tento úmysl pamatovali.

V úterý je  mše svatá v 17:00 hod. v Tetěticích.

Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

V pátek  má pěveckou zkoušku  “malá schólička”.

V sobotu 23. ledna  bude setkání pastoračních rad farností Počenice a Zlobice.

Setkání pastorační rady farnosti Počenice bude ve 14:00 hod. v kostele v Počenicích.

Setkání pastorační rady farnosti Zlobice pak bude v 15:00 hod. na faře ve Zlobicích.

Prosím členy PR, aby se dostavili včas. Děkuji.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.. 

Příští neděle je  3. v mezidobí.  Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje po mši svaté. V Ratajích bude mše svatá pro děti.  Pán Ježíš rád uvítá malířské schopnosti dětí, které si mohou připravit obrázek rybáře a  při mši svaté ho přinést k obětnímu stolu..

poděkování patří farníkům, kteří věnovali svůj volný čas na odklizení vánoční výzdoby v kostele

a rovněž ženám za následný úklid. Pán Bůh Vám to odplať.

V sákristii si ještě můžete zapsat úmysly na mše svaté  na měsíc březen;  (farnost Rataje i únor).